Privacyverklaring

Als Werkplein Drentsche Aa ontvangen en beschikken we over een grote hoeveelheid persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van allerlei wettelijke taken die met name vallen onder de Participatiewet. We zijn bij wet verplicht om zorgvuldig met deze gevoelige informatie om te gaan.

In deze privacyverklaring geven wij u inzicht in de uitgangspunten die wij hanteren bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, Burgerservicenummer (BSN) en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een uitkering aanvraagt of als wij u helpen bij het vinden van een baan. Ook als u onze website (wpda.nl) bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of via een cookie waarmee bepaalde voorkeuren worden geregistreerd.

Waarom verzamelen we persoonsgegevens?
Wij hebben persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

  • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag of wanneer u zich meldt voor ondersteuning
  • Om u te kunnen benaderen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?
Meestal geeft u zelf uw gegevens aan ons bijvoorbeeld via een formulier op deze website of telefonisch. Daarnaast is in de wet geregeld dat wij hiervoor systemen mogen raadplegen, bijvoorbeeld de Basis Registratie Personen (BRP) of andere informatiesystemen.

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt. Dat betekent dat wij uw gegevens alleen gebruiken wanneer wij hier een goede reden voor hebben.

Al onze medewerkers hebben een ambtseed afgelegd of een integriteitsverklaring ondertekend en zijn verplicht tot geheimhouding. Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met derden
Bepaalde gegevens van u delen wij met andere organisaties wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan wetgeving. Soms besteden wij het verwerken van uw gegevens uit aan een externe partij. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens. Wij blijven in deze gevallen verantwoordelijk voor de verwerkingen.

Beveiligen van persoonsgegevens
Gemeenten in Nederland en uitvoeringsorganisaties zoals Werkplein Drentsche Aa hebben zich verplicht zich te houden aan een vastgesteld niveau van informatiebeveiliging. Deze regels zijn vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over de bescherming van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Ook hebben we een Functionaris Gegevensbescherming, onze interne toezichthouder.

Naast de AVG zijn wij ook gehouden aan andere regelgeving, denk hierbij aan:

  • Wet Basis Registratie Personen (BRP)
  • Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI)
  • Archiefwet.

Uw rechten
U heeft onder meer  het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, als deze niet kloppen of te laten verwijderen wanneer wij ze niet meer nodig hebben. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen door een e-mail te sturen naar info@wpda.nl (vermeld dan bij het onderwerp: Privacy vraag) Om te voorkomen dat iemand anders uw persoonsgegevens opvraagt, hebben we hiervoor een bevestiging nodig van uw identiteit. Stuur daarom een kopie van uw identiteitsbewijs mee met uw verzoek. Voor het maken van een veilige kopie van uw ID-bewijs verwijzen wij u naar de informatie van de Rijksoverheid over de Kopie IDapp https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs

Bezoek aan de website
Wanneer u onze website bezoekt, worden algemene bezoekgegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. Wij gebruiken persoonsgegevens die via de website worden verzameld alleen voor het doel waarmee u ze achterlaat. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw aanvraag te reageren.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein bestand met gegevens dat op uw computer wordt opgeslagen als u een website voor het eerst bezoekt. Dankzij cookies hoeft u sommige informatie niet steeds opnieuw in te voeren als u een website opnieuw bezoekt.

Waarom gebruiken wij cookies?
Onze website gebruikt cookies om te meten welke pagina’s van onze website worden bezocht. De gegevens gebruiken wij voor het optimaliseren van de website. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van de authenticatie van een bezoeker, bijvoorbeeld tijdens het gebruik van DigiD. Cookies van deze website worden verwijderd bij het afsluiten van de browser.

Kunt u uw cookies blokkeren?
U kunt cookies op uw computer blokkeren. Dat kan via de privacy-instellingen van de browser die u gebruikt. Dan worden alle cookies van alle websites die u bezoekt geblokkeerd. Websites kunnen hierdoor trager werken of soms zelfs helemaal niet. Ook worden uw inloggegevens niet onthouden.

U kunt uw cookies beheren in uw webbrowser, dit kunt u doen via de stap voor stap uitleg van de Consumentenbond.

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan te allen tijde door Werkplein Drentsche Aa gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van Werkplein Drentsche Aa gepubliceerd zijn.

Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u die stellen aan de medewerker waarmee u contact heeft over uw (aan)vraag. Wilt u dit niet of heeft u een algemene vraag? Dan kunt u dit doorgeven via info@wpda.nl (vermeld dan a.u.b. bij het onderwerp: Privacy vraag) of telefonisch via 0592- 39 1600.

Voor meer informatie over privacy kunt u ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.