Wat gebeurt er als ik niets doorgeef?

Als u een uitkering ontvangt, dan hebt u rechten en plichten. Voldoet u niet aan de verplichtingen, dan kan dit invloed hebben op de hoogte van de uitkering.

Wat verwachten wij van u?

  • dat u voldoet aan de Wet Taaleis
  • dat u zelf actief blijft zoeken naar werk
  • kunt u een baan krijgen, dan moet u die aannemen
  • dat u alle informatie die wij van u vragen op tijd aanlevert
  • dat u veranderingen die van invloed zijn op uw uitkering ongevraagd zo snel mogelijk aan ons doorgeeft
  • dat u de afspraken die u met uw coach maakt nakomt
  • dat u deel blijft nemen aan uw opleiding of re-integratietraject
  • dat u meewerkt aan onderzoeken die die door ons worden ingesteld
  • dat u, als u geen betaald werk kunt vinden, een tegenprestatie levert in de vorm van onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving.

Consequenties niet nakomen verplichtingen

Voldoet u niet aan de verplichtingen of houdt u zich niet aan de afspraken met uw contactpersoon, dan is het mogelijk dat uw uitkering verlaagd of gestopt wordt. Ook kunt u teveel ontvangen geld moeten terugbetalen.


Fraude
Wanneer u bewust informatie achterhoudt of wijzigingen niet op tijd doorgeeft, dan pleegt u fraude. Als u dit doet, dan krijgt u een boete. Deze boete is net zo hoog als het bedrag dat u teveel aan uitkering heeft ontvangen. Ook is het mogelijk dat u soms voor de fraude voor de rechter moet komen. Om fraude te voorkomen is het belangrijk dat u wijzigingen in uw inkomen en leefsituatie altijd aan ons doorgeeft.

Controle
Wij controleren op verschillende manieren of u zich aan de regels en afspraken houdt. Zo vergelijken wij gegevens die u ons verstrekt met gegevens die wij van de Belastingdienst en de gemeente krijgen. Ook kunnen wij u persoonlijk controleren, zowel telefonisch als met een bezoek bij u thuis of op uw werkplek. Wij controleren in binnen- en buitenland.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit van ons of u vindt dat er niet op tijd is beslist over uw aanvraag, neem dan vooral eerst contact op met de afdeling Juridische ondersteuning, tel. (0592) 39 1835. Deze afdeling gaat met u kijken wat de mogelijkheden voor u zijn.
Bent u het dan nog niet eens, dan kunt u hier bezwaar indienen.